Pełne dane firmy

MukiSolution Mateusz Mucha
REGON: 360973130
NIP: 5170284884
Krasne 10A
36-007 Krasne

Dane kontaktowe

MukiSolution Mateusz Mucha
Ul. Warszawska 68a
35-230 Rzeszów

Email: office@alkaerp.pl
tel.: +48 501-252-243

Warunki sprzedaży i dostaw

Postanowienia wstępne

 1. Warunki sprzedaży i dostawy dotyczą zamówień na produkty dostępne na platformie internetowej alkaerp.pl.
 2. Sprzedaż polega na zakupie licencji do płatnego oprogramowania AlaERP, które umożliwiają jego użytkownie.
 3. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z owymi warunkami i w pełni je akceptuje.

Zamówienia

 1. Wszystkie ceny są cenami netto podanymi w PLN (polskich złotych) bez doliczonego podatku VAT.
 2. Zamówienie można złożyć za pomocą platformy internetowej alkaerp.pl przez indywidualne konto zarejestrowanego użytkownika.
 3. Oferty telefoniczne wymagają pisemnego ich potwierdzenia.
 4. Czas realizacji zamówienia jest natychmiastowy. Po zaksięgowaniu wpłaty, licencje będą dostępne w panelu użytkownika.
  1. Licencja będzie dostępna w tylu ilościach ile określone było w ofercie pakietu przed zakupem lub, ile zostało ustalone podczas składania indywidualnej oferty.
  2. Zakupiona licencja daje dostęp do modułów, które określone były w wybranym pakiecie. Aby zwiększyć ilość dostępnych modułów należy poszerzyć pakiet lub dokupić dodatki.
  3. Każda licencja może być użytkowana w danym momencie tylko przez jedno urządzenie.
  4. Licencje mają określoną datę ważności, po której upłynięciu przestają być aktywne. Aby dalej móc używać oprogramowania należy przedłużyć ich ważność.
  5. Aby aktywować zakupioną licencję na oprogramowanie AlkaERP należy wprowadzić jej indywidualny numer w programie - Menager Licencji, który dostępny będzie po zainstalowaniu oprogramowania AlkaERP, a następnie zalogować się jako uprawniony użytkownik.
 5. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron.
 6. Faktura za zamówienie będzie dostępna na indywidualnym koncie użytkownika, po zaksięgowaniu transakcji, na dane podane podczas rejestracji.
 7. Dostępne formy płatności to:
  1. przedpłata na konto
 8. Zakup licencji objęty jest gwarancją.
 9. Zakup lub przedłużenie licencji nie podlega zwrotowi. Każde nie przedłużenie licencji skutkuje jej automatycznym anulowaniem, co wiąże się z rezygnacją z użytkowania oprogramowania. Jeżeli przedłużysz licencję, nie obowiązuje 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy oraz nie umożliwiamy zwrotu pieniędzy za opłacone zamówienie. Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, nie przedłużaj licencji.

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca - MukiSolution Mateusz Mucha może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.
 2. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.02.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Składając zamówienie na stronie alkaerp.pl Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu, Mateusz Mucha MukiSolution jest upoważniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MukiSolution Mateusz Mucha, Krasne 10A, 36-007 Krasne, NIP: 5170284884, REGON: 360973130.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: mukisolution@mukisolution.com.
Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszych usług przy wykorzystaniu oprogramowania AlkaERP. Są to przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia Twojego profilu jako nowego Klienta.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

  Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1.

wykonanie umowy łączącej Nas z Naszymi Użytkownikami oraz w celach związanych z wykonaniem takiej umowy. Takie umowy są najczęściej zawierane poprzez regulaminy, które akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności

art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń i rozpatrywania reklamacji

do czasu wygaśnięcia danej umowy, np. do czasu usunięcia Konta Klienta do czasu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych

2.

przesyłanie informacji o ofertach marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu własnych produktów

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych

3.

przesyłanie informacji o ofertach marketingowych dla osób trzecich (Newsletter), dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

do czasu cofnięcia zgody

W prowadzeniu sprzedaży i niektórych funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):

 1. podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora;
 2. podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Administratora w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a użytkownikiem Oprogramowania;
 3. podmiotom współpracującym z Administratorem w akcjach handlowych i promocyjnych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Opis oferowanych produktów

Alka ERP to zintegrowany system do planowania zasobami przedsiębiorstwa (ERP - ang. Enterprise Resource Planning) dedykowany firmom produkcyjno-handlowym stworzony przez firmę przez firmę MukiSolution Mateusz Mucha. Program zawiera szereg intuicyjnych rozwiązań, które będą gwarantem kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem i wyróżnią firmy na tle konkurencji.

Dzięki modułom, które wspierają określone aspekty działalności:
- katalog;
- zlecenia;
- zamówienia;
- płatności;
- CRM;
- KD;
- magazyn;
- zasoby;
- produkcja;
- zaopatrzenie;
- cenniki;
- HR;
- PP;

pozwala w kompleksowy sposób zarządzać wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie. Umożliwia efektywne kierowanie magazynem, zasobami ludzkimi oraz zapewnia szybki i przejrzysty obieg informacji w firmie. Pozwala tworzyć ofertę katalogową, własne struktury produkcyjne, bazę współpracowników oraz dodawać materiały niezbędne do realizacji zleceń dla kontrahentów. Jest gwarantem skutecznej organizacji pracy firmy.

Każdy dział firmy w strukturze systemu zajmuje osobny moduł zawierający indywidualne funkcjonalności, ale bazujący na tej samej, wspólnej bazie danych. Wszystkie modułu są ze sobą ściśle zintegrowane, dzięki czemu obieg informacji w firmie jest natychmiastowy. W praktyce, oznacza to, że np. wprowadzanie danych w dziale zamówień spowoduje rozpoczęcie łańcucha procesów oraz pojawienie się nowych zleceń w dziale produkcji, płatności oraz na magazynie.

Dzięki modułowej strukturze AlkaERP jest elastyczny. System został zaprojektowany tak, aby każdy Klient mógł indywidualnie stworzyć odpowiednie dla swojej firmy narzędzie. W ofercie systemu znajdują się różne pakiety oraz dodatki do oprogramowania. Każdy z gotowych pakietów zawiera dostęp do określonych funkcjonalności. Aby poszerzyć zakres funkcji dostępnych dla firmy wystarczy dokupić większy pakiet lub wybrany dodatek. Dzięki takiej możliwości program staje się indywidualnie dopasowany do potrzeb każdego Klienta.

W każdym pakiecie znajduje się baza modułów, która jest taka sama dla wszystkich typów licencji (katalog, zamówienia, zlecenia, płatności, CRM, magazyn, zasoby, cenniki, HR)

Gotowe pakiety licencyjne (ceny podane w kwotach netto):

Plan podstawowy – 499,99 PLN – polecamy dla małych firm
(baza modułów)

Plan rozszerzony – 999,99 PLN – polecany dla średnich firm
(baza modułów + zaopatrzenie)

Plan pełny – 1499,99 PLN – polecany dla dużych firm
(baza modułów + zaopatrzenie + produkcja + panel produkcyjny (PP))

Dodatki (ceny podane w kwotach netto):

KD (Kontrola dostępu) – 99,99 PLN

PP (Panel Produkcyjny) – 399,99 PLN

W przypadku niestandardowych oczekiwań Klientów, jesteśmy w stanie dopasować indywidualną ofertę produktową oraz cenową.

Dodatkowo w strukturę oprogramowania wchodzą specjalnie zaprojektowane i stworzone aplikacje mobilne AlkaERP Mobile (Katalog, Magazyn, Panel Produkcyjny) na system Android, które wspierają funkcjonowanie systemu z poziomu telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. Dostęp do aplikacji jest darmowy po zakupie licencji.

Waluta płatności

PLN – polski złoty

Zasady i procedury składania reklamacji

Zasady ogólne:

 1. Dostawca - MukiSolution Mateusz Mucha, Krasne 10A, 36-007 Krasne, dołoży wszelkich starań by usługa świadczona była w sposób profesjonalny i fachowy zgodnie ze standardowymi praktykami branżowymi, oraz że dostarczane produktu będą zgodne we wszystkich istotnych aspektach z Dokumentacją lub specyfikacjami określonymi w Zamówieniu.
 2. Klient zobowiązany jest do użytkowania produktów zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej produktów dostarczonymi przez Dostawcę.

  MukiSolution Mateusz Mucha nie będzie zobowiązany na mocy niniejszej sekcji w zakresie, w jakim niezgodność Produktu jest wynikiem:

  1. modyfikacji, naprawy lub przeróbki Produktu przez jakąkolwiek inną stronę niż MukiSolution Mateusz Mucha lub stronę trzecią w imieniu MukiSolution Mateusz Mucha.
  2. jakiekolwiek użycie Produktu w połączeniu z innym produktem lub usługą niezalecanymi w Dokumentacji;
  3. wszelkie uszkodzenia Produktu spowodowane awarią zasilania, pożarem lub inna przyczyną poza uzasadnioną kontrolą MukiSolution.com lub jakiekolwiek użycie lub dostęp do Produktu niezgodny z Dokumentacją.
 3. Dostawca rozpatruje reklamacje wyłącznie te, które zostaną zgłoszone zgodnie z niżej opisanymi procedurami.
 4. Wersja próbna (nieodpłatna) użytkowania produktu nie podlega reklamacji.

Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres mailowy: reklamacje@alkaerp.pl.

Przebieg procesu reklamacyjnego

Na proces reklamacyjny składają się następujące etapy:

 1. przyjęcie reklamacji;
 2. rozpatrywanie reklamacji;
 3. udzielanie odpowiedzi.

Przeprowadzając proces reklamacyjny należy:

 1. wnikliwie i z należytą starannością uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy;
 2. dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów powstałych pomiędzy klientem, a MukiSolution Mateusz Mucha.

Informacja o zasadach składania reklamacji jest udostępniana klientowi:

 1. przez pracownika MukiSolution Mateusz Mucha w bezpośredniej rozmowie;
 2. w regulaminie produktowym przekazywanym klientowi lub umowie oraz w informacji dla klienta,

Informacja o zasadach składania reklamacji, zawiera:

 1. przyjętą przez MukiSolution Mateusz Mucha formę oraz miejsce składania reklamacji;
 2. wskazanie danych kontaktowych umożliwiających złożenie reklamacji;
 3. zakres danych kontaktowych, które winien dostarczyć klient w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, w przypadku gdy MukiSolution Mateusz Mucha takich danych nie posiada;
 4. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację;
 5. sposób potwierdzenia wpływu reklamacji;
 6. sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, w tym formę odpowiedzi i sposób jej doręczenia;

Pracownik MukiSolution Mateusz Mucha przyjmując zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej ma obowiązek sprawdzić, czy pismo zawiera dane wymagane w formularzu reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia braku informacji wymaganych do rozpatrzenia, reklamacji, należy poprosić klienta o ich uzupełnienie.

Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec MukiSolution Mateusz Mucha.

Potwierdzenie złożenia reklamacji

 1. Pracownik przyjmujący reklamacje w formie pisemnej na maila reklamacje@alkaerp.pl.
 2. W przypadku złożenia reklamacji w sposób o którym mówi punkt 1 pracownik MukiSolution Mateusz Mucha przyjmujący reklamację, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji, zobowiązany jest w formie pisemnej poinformować klienta o przyjęciu jego oświadczenia wraz ze wskazaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Proces reklamacyjny rozpoczyna się z datą wpływu formularza reklamacyjnego do MukiSolution Mateusz Mucha.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu zgłoszenia do MukiSolution.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin 14 dni, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.
 3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni, osoba rozpatrująca reklamację powinna w formie pisemnej powiadomić o tym klienta wraz z podaniem:
  1. przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji wraz z przeprosinami;
  2. okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. przewidywanego terminu udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w piśmie.

Rozwiązanie

Jeśli Produkt nie jest zgodny z gwarancją, MukiSolution Mateusz Mucha podejmie uzasadnione handlowo starania, aby naprawić niezgodność powodującą awarię gwarancyjną Produktu, pod warunkiem, że usterka może zostać odtworzona przez Klienta lub MukiSolution Mateusz Mucha. W przypadku naruszenia gwarancji jedyny i wyłączny środek naprawczy Klienta będzie taki, jak opisano w tym punkcie tj. naprawa błędu.

W przypadku braku możliwości naprawy usterki, Klient ma prawo rozwiązać umowę.

Polityka zwrotów

Przedłużenie licencji nie podlega zwrotowi.

Każde nie przedłużenie licencji skutkuje jej automatycznym anulowaniem, co wiąże się z rezygnacją z użytkowania oprogramowania. Jeżeli przedłużysz licencję, nie obowiązuje 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy oraz nie umożliwiamy zwrotu pieniędzy za opłacone zamówienie. Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, nie przedłużaj licencji.